Obratiště

21.10.2023

Úvod

Při výběru pozemku je nutno pamatovat i na možnosti zbudování příjezdové cesty. (Příjezdovými cestami se zabýval minulý článek.) Pro stavebníka může být překvapivé zjištění, že mu ne malá plocha pozemku padne na povinné obratiště pro hasiče. Toto se týká jak příjezdových cest (sjezdů na pozemek), tak veřejného prostranství. Odkud vychází povinnost na obratiště?

Vyhláška 23/2008 Sb.

(3) Každá neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m, pokud je komunikací jedinou, musí být na svém zakončení navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla. Délka a velikost smyčkového objezdu nebo plochy umožňující otáčení se do celkové délky jednopruhové přístupové komunikace nezapočítává. Plocha umožňující otáčení vozidla může mít tvar písmene T na konci jednopruhové komunikace s rameny minimálně dlouhými 10 m na každou stranu v šířce jednoho pruhu komunikace od osy jednopruhové přístupové komunikace nebo může být provedena rozšířením pruhu na konci komunikace na šířku minimálně 20 m v minimální délce 20 m.

Zdroj: Bod č. 3 přílohy č. 3 vyhlášky 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb.

Obratiště pro hasiče | Projekty-RD.cz

Kdy je nutné obratiště pro hasiče

Obratiště je nutné dle vyhlášky zřídit u všech slepých komunikací delších, než 50 m. V praxi se ovšem u většiny případů kombinuje vyhláška 23/2008 Sb. a vyhláška 501/2006 Sb., konkrétně její §20. Ten říká, že příjezdová cesta musí končit nejdále 50 m od objektu. Je to z důvodu maximálního možného natažení hadic při požárním zásahu. (U BD je tato vzdálenost zmenšena na 20 m). Z tohoto vyplývá, že je-li rodinný dům vzdálen od průjezdné veřejné komunikace do 100 m, není nutno zřizovat obratiště pro požární techniku. V tomto případě se uvažuje, že hasičské auto zastaví 50 m od komunikace, 50 m natáhne hadice a po ukončení zásahu vycouve. Samozřejmě v praxi by hasiči při zásahu dojeli až k rodinnému domu a následně vycouvali celých 100 m, ale vyhláška je takto dodržena. Toto řešení ovšem doporučuji vždy konzultovat s místním hasičským záchranným sborem, případně se stavebním úřadem.

Obratiště dle normy 73 6110

Obratiště dále specifikuje i norma ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. Ta udává, že obratiště obvykle zřizují na konci slepých komunikací, pokud jejich délka přesahuje 100 m. Doporučené tvary obratišť specifikuje trochu jinak, viz obrázek z normy. Nutno však podotknout, že vyhláška 23/2008 Sb. je závazná, norma nikoliv, proto je při návrhu nutno postupovat v souladu s vyhláškou. 

Obratiště dle ČSN | Projekty-RD.cz
Ing. Jan Špás

Ing. Jan Špás
Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, působí jako projektant. Zaměřuje se na projektování rodinných domů.

Zpět na seznam článků.