Příjezdová cesta

Příjezdová cesta

14.10.2023

Příjezdová cesta

Při výběru pozemku a případně při následném osazení domu na pozemku by stavebník neměl zapomenout na příjezdovou cestu. Zřízení příjezdové cesty pro rodinný dům je povinnost (§20 odst. 7 vyhl. 501/2006 Sb.), ale předpisy nám dále i určují některé požadavky na příjezdovou cestu. Pojďme si projít ty nejzásadnější.

Šířka příjezdové cesty

Vyhláška 501/2006 Sb. udává minimální šířku 2,5 m. Mimo tuto vyhlášku jsou tu však ještě požární předpisy. Norma ČSN 73 0833 v článku 4.4.1. udává požadavky na přístupovou komunikaci a to že:

– musí být zpevněná,

– musí být šířky min. 3 m

– musí končit nejdále 50 m od objektu.

Normy samotné obecně závazné nejsou, v tomto případě však vyhláška 246/2001 Sb. o Požární ochraně ustanovuje zmíněnou normu jako závaznou.

Mimo minimální šířku cesty 3 m je ještě ve vyhl. 23/2008 Sb. stanovena minimální šířka vjezdu z důvodu průjezdu hasičské techniky při zásahu. Minimální šířka vjezdu je 3,5 m.

Výjimka

Výjimku z těchto požadavků na příjezdovou cestu může udělit pouze hasičský záchranný sbor dle čl. 4.4.2. Jedná se však většinou o málo obvyklé případy staveb v nedostupných oblastech, např. horských chat.

Veřejné prostranství

Je rozdíl mezi soukromou příjezdovou cestou a veřejným prostranstvím. Záleží na územním plánu, místních urbanistických poměrech i na stavebním úřadu, zda je nutné vybudovat k pozemku vzdálenějšímu od pozemní komunikace veřejný prostor, nebo postačí příjezdová cesta.

V případě příjezdové cesty je nutno pamatovat na maximální délku (viz níže) a v případě, že se budou napojovat i další vlastníci, na zřízení věcných břemen chůze a jízdy.

V případě, že budete nuceni vytvořit veřejné prostranství, váže se k tomu více požadavků, nejdůležitější je však pamatovat na požadavek na dostatečnou šířku, který udává §22 vyhl. 501/2006 Sb. Nejmenší šířka veřejného prostranství zpřístupňující pozemek rodinného domu je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit na 6,5 m. (Poznámka pro bytové domy: pro BD je tato šířka 12 m, resp. 10,5 m pro jednosměrný provoz).

Štěrková příjezdová cesta

Štěrková příjezdová cesta

Zmiňovaná požární norma stanovuje, že příjezdová cesta musí být zpevněná. Co přesně znamená zpevněná příjezdová cesta? Je zřejmé, že dlážděná cesta, nebo cesta ze zatravňovací dlažby, je zpevněná. Je však možné za příjezdovou cestu považovat i plochu vysypanou štěrkem? To specifikuje norma ČSN 73 6100-1 – Názvosloví pozemních komunikací v odstavci 40. Pokud je cesta v celé své délce upravena nezhutněnou sutí, kameny, štěrkopískem, nebo podobnými hmotami, je touto normou označována již za zpevněnou cestu. Tedy štěrková příjezdová cesta lze považovat za zpevněnou.

Cena za příjezdovou cestu

Příkladový příjezd délky 30 m šířky 3 m plus parkovací stání 5×5 m má plochu 115 m2. Cena za m2 zpevněné plochy je od cca 1500 Kč. To dělá celkovou cenu cca 175 000 Kč. Na stejnou plochu při tloušťce štěrku 30 cm padne  35 m3 štěrku a to je při ceně 1 300 Kč/m3 45 000 Kč. Cena štěrkové cesty ku cestě dlážděné je tedy cca 25%. Je však třeba počítat s negativními vlastnostmi u štěrkové cesty, jako je zvýšená prašnost a špína, horší pohyb, hůře vyhrnovatelná od sněhu, apod.

Délka příjezdové cesty

Posledním parametrem, které stanovují předpisy, je délka příjezdové cesty, respektive maximální vzdálenost mezi příjezdovou cestou a rodinným domem/stavby pro rekreaci. Zde se shoduje vyhl. 501/2006 Sb. s normou ČSN 73 0833 a to stanovením, že příjezdová cesta musí končit nedále 50 m od rodinného domu, nebo od stavby pro rodinnou rekreaci. Poznámka k bytovým domům – u BD je tato vzdálenost maximálně 20 m. Vzdálenost je stanovena z důvodu maximálního možného natáhnutí hadic při požárním zásahu.

Komunikace delší, než 50 m

Co mnoho stavebníků neví, je, že dle odst. 3 přílohy 3 vyhlášky 23/2008 Sb. je pro každou neprůjezdnou komunikaci delší, než 50 m nutno na konci této komunikace zřídit tzv. smyčkový objezd, neboli obratiště. Taková nutná zpevněná plocha vám může zabrat podstatnou část zahrady a je nutno na toto při výběru pozemku pamatovat. Tomuto tématu proto věnuje samostatně článek s názvem Obratiště.

Závěr

Shrnutí základních bodů článku:

– Šířka příjezdové cesty min. 3 m

– Šířka vjezdu minimálně 3,5 m

– Za zpevněnou komunikaci se považuji i štěrková

– Příjezdová cesta končí maximálně 50 m od objektu

– Příjezdová cesta delší, než 50 (100) m musí mít zřízené obratiště, viz. článek Obratiště

Problematika příjezdové cesty je komplexní a je důležité na tyto základní body při návrhu pamatovat. Chystáte-li se vybírat pozemek ke stavbě, nebo už máte vybráno a nyní sháníte projektanta, kontaktujte mě a já s vámi rád před vypracováním dokumentace zkonzultuji váš konkrétní případ a navrhnu pro něj nejvhodnější řešení.

Ing. Jan Špás

Ing. Jan Špás
Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, působí jako projektant. Zaměřuje se na projektování rodinných domů.

Zpět na seznam článků.